จำนวนผู้เยี่ยมชม
575761 ราย

   

Q: รับสมัครเพศหญิงหรือไม ?
A: รับเฉพาะเพศชาย
 
Q: รับสมัครอายุเท่าไร ?
A: รับสมัครอายุ อายุไม่ต่ากว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียน
     เตรียมทหาร ( ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2546 - 31 ธันวาคม 2548 การนับอายุ
    ให้นับตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 4 (1) ) อ่าน พรบ. คลิกที่นี่
 
Q: คุณวุฒิผู้สมัคร รับคุณวุฒิการศึกษาระดับไหน ?

A: กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ใน ชั้น ม.4 มีภูมิลำเนา และสถานศึกษาใน
    จังหวัด มีผลการศึกษาใน ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป ดูรายละเอียด

A: กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิ ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ
    มีภูมิลำเนา และสถานศึกษาอยู่ในพืันที่พิเศษ ตามจังหวัด/ตำบล/อำเภอ ที่กำหนด
    ดูรายชื่อจังหวัด/อำเภอ/ตำบล | ดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร

 
Q: ค่าสมัครเท่าไร ? ชำระเงินค่าสมัครอย่างไร ?
A: การสมัครสอบแบบเฉพาะกลุ่ม ได้รับการยกเว้นค่าสมัคร [ ไม่เสียค่าสมัคร ]
 
Q: การขอใช้สิทธิ์คะแนนเพิ่ม
A: ไม่มีคะแนนเพิ่ม สำหรับการสมัครสอบแบบเฉพาะกลุ่ม
 
Q: การแต่งกายในการสอบรอบแรก ต้องแต่งตัวอย่างไร ?
A: ผู้เข้าสอบแต่งภายในเครื่องแบบตามสถานศึกษาที่สังกัด กรณีผู้สอบเป็นสามเณร
    แต่งกายตามกฏมหาเถรสมาคม
 
Q: การเตรียมตัวสอบรอบแรก ต้องเตรียมตัวอย่างไร ?
A: การเตรียมตัวสอบรอบแรก รายละเอียด คลิกที่นี่
 
Q: การเตรียมตัวสอบรอบสอง สอบอะไรบ้าง ต้องเตรียมตัวอย่างไร ?
A: การเตรียมตัวสอบรอบสอง รายละเอียด คลิกที่นี่